TRA CỨU GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP HK2 2020-2021
Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau:

https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn tra cứu :
Bước 1 : Chon năm học 2020-2021
Bước 2: nhập chính xác mã số sinh viên
Bước 3: tích chon vào ô " Tôi không phải người máy" để xác nhận
Bước 4: click vào xem kết quả
Sau khi xem được GVHD, sinh viên liên hệ thống nhất với nhóm trưởng, ngày giờ gặp giảng viên, làm theo Kế hoạch viết báo cáo thực tập tốt nghiệp.
14590218