Tra cứu vị trí ngồi dự lễ TN chiều thứ bày 27-03-2021
Sinh viên tra cứu vị trí ngồi tại đây :

https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn : 
1- Chọn năm 2020-2021
2- nhập mã sinh viên
3- Click chọn "Tôi không phải người máy"
4- Xem kết quả

 
14590883