KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HK 3_NH: 2020 – 2021
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC 
HK 3_NH: 2020 – 2021  
 
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo HK 3_NH 2020 - 2021 và chương trình đào tạo của các khóa – lớp. Khoa thông báo kế hoạch thực hiện các môn ĐỒ ÁN như sau:
 
TT Tuần 45-> 49
(ngày 28/7->31/08/2021)
Lớp/khoá Nội dung công việc Thực hiện
1
 
Tuần 45
(02/08->07/08/2021)
CÁC LỚP ĐỒ ÁN Sinh viên vào Web khoa TCTM--> mục thông báo xem KH DAMH, và tra cứu Giảng viên hướng dẫn, liên hệ GVHD  theo TKB trong trang cá nhân buổi 1 (đường link hướng dẫn) (từ buổi 2 theo qui định GVHD). Tất cả sinh viên và
GVHD
Tuần 47
(09/08->15/08/2021)
2 Tuần 45-> 49
(02/8->03/09/2021)
CÁC LỚP ĐỒ ÁN Sinh viên thực hiện viết đồ án môn học, liên hệ GVHD sửa bài. Tất cả sinh viên
3 Tuần 49
(23/08->29/08/2021)
GVHD thông báo lịch bảo vệ cụ thể cho sinh viên (GV và lớp thống nhất ngày giờ, liên hệ VPK để sắp xếp ph ng)
4 Tuần 51
 (03/09->08/09/2021)
CÁC LỚP
NỘP BÀI VÀ
BẢO VỆ
ĐAMH
Sinh viên nộp đồ án theo đúng qui định hướng dẫn của khoa, nộp trực tiếp GVHD theo lịch của GVHD. (bao gồm cả file bài đồ án của nhóm). Sau khi sv BẢO VỆ đồ án:
  • GVHD nộp bảng điểm tờ nhận xét cơ quan kiến tập, tờ nhận xét GVHD của nhóm hướng dẫn về VPK.
  • Gửi file bài hướng dẫn lớp đồ án về địa chỉ email dtt.tien@hutech.edu.vn
Tên file: 
TenDA_lớp_HK32021_HotenGVHD
VD: DAKTTC_17DKKTA1_HK32021_PHAM HAINAM
Sinh viên và GVHD
 
Lưu ý: Sinh viên vắng mặt trong buổi bảo vệ giảng viên hướng dẫn ghi vắng trong bảng điểm thi
14592256