TRA CỨU GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TÔT NGHIỆP HK1 2021-2022
Sinh viên tra cứu giảng viên hướng dẫn theo đường link sau:
https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-giang-vien-huong-dan.html?danhmuc=336&dot=25

Hướng dẫn : Sinh vien có thể nhấn trực tiếp vào đường link trên hoặc vào trang web khoa TC-TM -> Sinh viên > Tra cứu GVHD
Bước 1: Chọn năm học 2020-2021 (vì lý do phần mềm chưa cập nhật năm học 2021-2022)
Bước 2: Nhập chính xác mã số sinh viên
Bước 2: Click chọn ô "Tôi không phải người máy" 
Bước 4: Xem kết quả
 
14595483