THÔNG BÁO V/V PHÁT TÀI LIỆU CHO SINH VIÊN KHÓA 2022 HK1B _ NH 2022 - 2023

Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 1B_ năm học 2022 - 2023 của sinh viên Khóa 2022. Nay VP Khoa Tài Chính - Thương mại thông báo đến sinh viên kế hoạch -  thời gian nhận tài liệu học tập cụ thể như sau:
 
Thời gian nhận sách:
Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022 
 Địa điểm:Phòng  B- 03.09  – khu B ( Cơ sở ĐBP )
    -   Quy trình nhận sách:


* Khóa 2022, Văn phòng khoa cấp Danh sách sinh viên nhận tài liệu cho cán bộ lớp ( Cán bộ lớp cho SV ký tên và phát tài liệu theo Danh sách sinh viên nhận tài liệu )
* Khóa  2019, 2020 & 2021 và các khóa còn lại, sinh viên ký nhận tài liệu theo danh sách tại Văn phòng khoa phòng A-02.22.
 
Lưu ý:
  • Thông báo này áp dụng cho tất cả sinh viên Khóa 2022 có TKB của  HK1B _năm học 2022 – 2023.
14606920