SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
Kế hoạch & hướng dẫn đồ án môn học HK hè 2017-2018 TT Tuần (ngày ..) Lớp/khoá Nội dung công việc Thực hiện 1 Tuần 46  (16/07 ->  22/07/2018) ĐA HK HÈ Giảng viên hướng dẫn sinh viên theo TKB công bố...
TB V/v cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - K. 2016; 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 831/TB-ĐKC TP. Hồ Chí...
TB V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 THÔNG BÁO V/v Phát tài liệu cho sinh viên HK2 _ NH 2017 - 2018 Để thuận tiện cho việc nhận tài liệu học kỳ 2_ năm học 2017 - 2018 của sinh viên. Nay Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên các khóa kế hoạch -...
Thông báo về việc đánh giá rèn luyện đạo đức HK1_2017-2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×