BIỂU MẪU PHỤC VỤ VIẾT BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH THÚ Y KHÓA 2018
THÔNG BÁO
V/v biểu mẫu phục vụ viết báo cáo đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành Thú y Khóa 2018
 
Hiện nay là giai đoạn thực hiện viết báo cáo đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành Thú y Khóa 2018. Để trình bày 01 quyển báo cáo đồ án theo đúng quy định, Nay Khoa Thú y - Chăn nuôi gửi kèm các bạn sinh viên khóa 18 các biểu mẫu có liên quan để thực hiện.
Biểu mẫu gồm có:
    - Mẫu Bìa đồ án tốt nghiệp;
    - Mẫu phiếu nhận xét của giảng viên hướng dẫn (Không đóng chung quyển đồ án);
    - Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện đề tài (Không đóng chung quyển đồ án).

    

 
14601962