SINH VIÊN - BIỂU MẪU
BIỂU MẪU DS ĐĂNG KÝ HỌC LẠI THEO YÊU CẦU Ngoài các môn Phòng Đào tạo đã thông báo dự kiến mở lớp học lại, các lớp trưởng tải file này về nếu trong lớp có môn nào có số lượng rớt nhiều thì cho các bạn đăng ký và gửi danh sách gấp về cho khoa (Hạn chót...
MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM LỚP: 10D2XD2 Sinh viên làm đơn xin chuyển điểm và nộp tại Phòng Đào Tạo.
BIỂU MẪU ĐƠN XIN XÉT ĐIỂM RLĐĐ Nếu SV nào không đồng ý với kết quả đánh giá RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC của lớp đối với mình thì làm đơn này gửi cho GV cố vấn học tập. Hạn nộp đơn : 03/01/2011 đến 07/01/2011
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC