SINH VIÊN - THÔNG BÁO BAN NGÀY
LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 13/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-12.01. - Lưu...
LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN DUYỆT ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 16/04/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A-04.31 - Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 19/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG B-14.04. - Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 15/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-14.04. THỨ 6 NGÀY...
LỊCH HỌC ĐA KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - 16DXDA4,16DQXA1 - NHÓM 701,704 - THẦY NHÂN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 701, 704 LỚP 16DXDA4, 16DQXA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 12/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG - CET448 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 16DXDA2 - NHÓM 703 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG MÃ MÔN HỌC CET448 NHÓM 703 LỚP 16DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 12/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 2 LÚC 07H30 TẠI PHÒNG A-04.28. - Lưu...
LỊCH HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - CET446 - HK2 - NH 18-19 - LỚP 15DXD02 - NHÓM 02 - THẦY GIANG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 MÃ MÔN HỌC CET446 NHÓM 02 LỚP 15DXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 08/03/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 1 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG B-09.07. - Lưu...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ AUTOCAD - CAP201 - HK2 - NHÓM 703 - 16CXDA1, 16DXDA4 - CÔ LINH THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN AUTOCAD - CAP201 - HK2 - NHÓM 703 - 16CXDA1, 16DXDA4 - CÔ LINH THỜI GIAN: 01/03/2019, ca 1 - 2 (tiết bắt đầu tiết 2) ĐỊA ĐIỂM: A-10.02/2 NGÀY NGHỈ: 02/03/2019  
LỊCH BẢO VỆ ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - CET449 - HK1(18-19)- LỚP 16CXD,16DXDA1,A2 - NHÓM 702,703 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC CET449 NHÓM 702, 703 LỚP 16CXDA1, 16DXDA1, 16DXDA2 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 5 NGÀY 28/02/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 10 LÚC...
THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ TỔ CHỨC THI CÔNG - CET130 - HK2 - NHÓM 703 - 16DXDA2 - THẦY TUẤN THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ MÔN TỔ CHỨC THI CÔNG - CET130 - HK2 - NHÓM 703 - 16DXDA2 - THẦY TUẤN THỜI GIAN: 26/02/2019, ca 1 - 2 (tiết bắt đầu tiết 2) ĐỊA ĐIỂM: B-14.08 NGÀY NGHỈ: 01/03/2019  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC