DS xử lý học vụ 25.09.15- lớp tối (dự kiến)
SV có tên trong danh sách buộc thôi học (nếu còn nợ học phí, SV đóng tiền chuyển khoản qua ngân hàng) và nộp lại bảng photo đã hoàn tất học phí về Khoa.
Hạn chót là ngày 30/09/2015
14554549