LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN NỀN MÓNG LỚP 16D2XD01, NHÓM 01
ĐỒ ÁN NỀN MÓNG LỚP 16D2XD01, NHÓM 1 SẼ DUYỆT VÀO CA 5, THỨ 3 NGÀY 30/01/2018 TẠI PHÒNG A.04.30.
SINH VIÊN LƯU Ý CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ THEO ĐÚNG LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO
14568784