LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 LỚP 16D2XD01, NHÓM 2
DUYỆT ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
THỨ 5 NGÀY 01/03/2018 TẠI PHÒNG B.10.07
THỨ 5 NGÀY 08/03/2018 TẠI PHÒNG B.08.05
THỜI GIAN: CA 5 LÚC 18H
SINH VIÊN LƯU Ý CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ THEO ĐÚNG LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO
14568966