LỊCH DUYỆT ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 LỚP 16D2XD01, NHÓM 2
DUYỆT ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2
THỨ 5 NGÀY 15/03/2018 TẠI PHÒNG A-04.10

THỜI GIAN: CA 5 LÚC 18H
SINH VIÊN LƯU Ý CÓ MẶT ĐẦY ĐỦ VÀ THEO ĐÚNG LỊCH ĐÃ THÔNG BÁO
14569169