THÔNG BÁO HỌC BÙ CƠ HỌC KẾT CẤU 1 (EGM102) - NHÓM 01 - HK3 - HOCHE_325 - THẦY THIỆN
THÔNG BÁO HỌC BUF MÔN CƠ HỌC KẾT CẤU 1 1 - HỌC KỲ HÈ (HK3)

- MÃ MÔN HỌC: EGM102

- NHÓM 01

- LỚP: HOCHE_325

- THỜI GIAN NGHỈ: THỨ 3 (16/07/2019) - CA 1, 2

                          THỨ 6 (20/07/2019) - CA 1, 2

- THỜI GIAN ĐI HỌC BÙ: CHỦ NHẬT (21/07/2019) - CA 1, 2 - PHÒNG B.08.06 - LÚC 07H30

 
14576971