GIA HẠN NỘP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN
Thông báo gia hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp
(Thầy Toàn hướng dẫn)

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nộp báo cáo thực tập về VPK đến hết ngày thứ sáu (09/8/2019). Sau ngày này VPK sẽ không nhận bài.
 1. Mai Thân An – MSSV: 1311070552 – lớp 13DXD05 – Nhóm 1.
 2. Nguyễn Tuấn Huy – MSSV: 1411070181 – lớp 14DXD02 – Nhóm 1
 3. Nguyễn Xuân Toàn – MSSV: 1614071016 – lớp 16D2XD02 – Nhóm 1.
 4. Võ Nhật Huy – MSSV: 1515070190 – lớp 15HXD02 – Nhóm 2.
 5. Ngô Việt Thành – MSSV: 1515070067 – lớp 15HXD01 – Nhóm 2.
 6. Dương Phước Thông – MSSV: 1616070029 – lớp 16LXD01. Nhóm 2.
 7. Hồ Văn Thừa – MSSV: 1615071048 – lớp 16HXD03. Nhóm 2.
 8. Phạm Tấn Dương – MSSV: 1715070011 – lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 9. Nguyễn Hồ Hải – MSSV: 1715070018 – lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 10. Nguyễn Tấn Hiếu – MSSV: 1715070021 – lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 11. Phạm Hữu Huy – MSSV: 1715070025 – lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 12. Phan Văn Hưng – MSSV: 1715070026 - lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 13. Lê Quang Khương – MSSV: 1715070029 - lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 14. Lý Minh Luân – MSSV: 1715070032 - lớp 17HXDA1 – Nhóm 3.
 15. Phan Văn Hưng – MSSV: 1515070147 - lớp 15HXD01 – Nhóm 4.
 16. Trần Hoài Linh – MSSV: 1615070047 – lớp 16HXD03 – Nhóm 4.
14577164