GIA HẠN NỘP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN
Thông báo gia hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp
(Thầy Toàn hướng dẫn)

Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nộp báo cáo thực tập về VPK đến hết ngày thứ sáu (16/8/2019). Sau ngày này VPK sẽ không nhận bài.

Sinh viên kiểm tra nếu đã nộp bài chưa có điểm hoặc chưa nộp bài thì nhanh chóng nộp về Văn phòng khoa Xây dựng 
14577278