LỊCH HỌC ĐỒ ÁN "KẾT CẤU THÉP 2" (THẦY NAM)
Sinh viên các lớp 17DXDA3, 17DXDJA1 tham dự buổi hướng dẫn online.

Thời gian: 9h00 sáng Thứ năm (3/6/2021)
Link lớp học: https://meet.google.com/zvm-jzad-cxf
Tài liệu tham khảo: link

 
14591795