THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ONLINE MÔN ĐỒ ÁN KẾT CẤU THÉP 2 - LỚP THẦY GIANG
* BUỔI 1:
- Lớp : 17DXDA2
- Thời gian: 07 giờ 15 phút, ngày 13/07/2021 (Thứ 3)

* BUỔI 2:
- Lớp: 17DXDA1
- Thời gian: 07 giờ 15 phút, ngày 14/07/2021 (Thứ 4)

 
14592105