TUYỂN DỤNG - CÔNG TY HÒA BÌNH (HBC)
TUYỂN DỤNG

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) tuyển dụng 30 kỹ sư ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kinh tế Xây dựng
(thông tin chi tiết, vui lòng xem file đính kèm)
14601109