Thông báo về môn thực tập tốt nghiệp - lớp 12LDXD5

SV chưa nộp bài báo cáo thực tập tốt nghiệp - lớp 12LDXD5 - do Thầy Khổng Trọng Toàn phụ trách. Hạn nộp cuối cùng là ngày 12.05.2015. Sau thời hạn trên mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

Đính kèm:
0