SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
GIA HẠN NỘP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN Thông báo gia hạn nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp (Thầy Toàn hướng dẫn) Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây nộp báo cáo thực tập về VPK đến hết ngày thứ sáu (16/8/2019). Sau ngày này VPK sẽ không nhận...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - CET453, 424083 - HK3 - NH 18-19 - DOAN_04, DOAN_10 - NHÓM 01 - THẦY THUẬN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083, CET453 NHÓM 01 LỚP DOAN_04, DOAN_10 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 02/08/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 - 424074 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - 17HXDB1,17LDXDA1 - NHÓM 01,02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01, 02 LỚP 17HXDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 31/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT1 - 424073,CET444 - HỌC KỲ HÈ (HK3) - NH 18-19 - DOAN_01,DOAN_98 - NHÓM 01 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 MÃ MÔN HỌC 424073, CET444 NHÓM 01 LỚP DOAN_01, DOAN_98 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 26/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 06H00 TẠI...
LỊCH BẢO VỆ ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17HXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 7 NGÀY 06/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 01 LÚC 06H45 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - 424091 - HK2 - NH18-19 - 17HXDA1,17HXDB1,16D2XD02,16LDXD01 - NHÓM 01,02,03,04 - THẦY TOÀN - THỜI GIAN PHỔ BIẾN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÃ MÔN HỌC 424091 NHÓM 01, 02, 03, 04 LỚP 17HXDA1, 17HXDB1, 16D2XD02, 16LDXD01 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 6 NGÀY 05/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT...
LỊCH BẢO VỆ ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17D2XDB1 - NHÓM 01,02 - CÔ LINH - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01,02 LỚP 16LDXD02, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  CHỦ NHẬT NGÀY 14/07/2019, BẮT ĐẦU...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01,02 LỚP 17D2XDB1, 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 2 NGÀY 01/07/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17LDXDA1 - NHÓM 02 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 02 LỚP 17LDXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 4 NGÀY 19/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-09.10. -...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17D2XDB1 - NHÓM 01 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO:  THỨ 3 NGÀY 18/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG B-10.05. -...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC