SINH VIÊN - THÔNG BÁO LỚP TỐI
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17D2XDB1 - NHÓM 01,02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01,02 LỚP 16LDXD02, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 18/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13...
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17HXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 20/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01, 02 LỚP 17LDXDA1, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 4 NGÀY 12/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01 LỚP 16LDXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 3 NGÀY 11/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 17D2XDB1 - NHÓM 02 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 02 LỚP 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN VĂN BẰNG 2 ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 2 NGÀY 10/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01, 02 LỚP 17LDXDA1, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 12/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
TB NGHỈ HỌC MÔN SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH - 421033 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02, 17HXDB1 - NHÓM 01 - THẦY HIỆP THÔNG BÁO NGHỈ HỌCTHỜI GIAN: 18H00 NGÀY 07/06/2019 TẠI PHÒNG B-06.11LỊCH BÙ GIẢNG VIÊN SẼ THÔNG BÁO SAU
LỊCH HỌC ĐA TỔ CHỨC THI CÔNG - 424083 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02,17HXDA1 - NHÓM 01,02 - THẦY TUẤN - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG MÃ MÔN HỌC 424083 NHÓM 01, 02 LỚP 16LDXD02, 17HXDA1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 06/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA NỀN VÀ MÓNG CT - 424079 - HK2(18-19)- LỚP 17LDXDA1,17D2XDB1 - NHÓM 01, 02 -THẦY TRUNG - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN NỀN VÀ MÓNG CÔNG TRÌNH MÃ MÔN HỌC 424079 NHÓM 01, 02 LỚP 17LDXDA1, 17D2XDB1 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 5 NGÀY 06/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI PHÒNG...
LỊCH HỌC ĐA KẾT CẤU BTCT2 - 424074 - HK2 - NH 18-19 - 16LDXD02 - NHÓM 01 - CÔ LINH - THỜI GIAN HỌC ĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 MÃ MÔN HỌC 424074 NHÓM 01 LỚP 16LDXD02 VÀ CÁC BẠN SINH VIÊN LIÊN THÔNG ĐĂNG KÍ HỌC LẠI VÀO: THỨ 7 NGÀY 01/06/2019, BẮT ĐẦU TIẾT 13 LÚC 18H00 TẠI...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC