SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
TB về đồ án BTCT1+ BTCT2 ( Thầy Khổng Trọng Toàn hướng dẫn) SV nào đăng ký học trả nợ môn đồ án BTCT1 hoặc BTCT 2 ( do Thầy Khổng Trọng Toàn hướng dẫn) , chưa ký tên vào danh sách bảng điểm, lên văn phòng khoa XD để ký bổ sung. Ngày nộp đồ án: - Lớp 10VXD2 (Đồ án BTCT 1)   -...
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỀ TÀI TN LỚP: 12HXD1,2,3 Danh sách SV đủ điều kiện nhận đề tài TN, trường hợp SV đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách này thì liên hệ Văn phòng Khoa gặp Cô Xương. SV đăng ký đề tài và nộp bản vẽ gồm: Mặt cắt, mặt đứng, mặt bằng...
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỀ TÀI TN LỚP: 10LDXD3,4,5   Sinh viên Lớp: 10LDXD3,4,5 đủ điều kiện mà không có trong danh sách, sinh viên xin bảng điểm liên hệ văn phòng Khoa.  Sinh viên xem danh sách, đăng ký đề tài và nộp bản vẽ đến hết ngày 28/11/2013.  Bản vẽ nộp gồm:...
CÁC BIỂU MẪU THỰC HIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP: 10D2XD2   Sinh viên in và mang theo các biểu mẫu để được hướng dẫn thực hiện trong quá trình làm ĐATN.   Nhận đề tài lúc 9h20, Thứ Hai, ngày 18/11/2013 - Phòng A06.20.
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỀ TÀI TN LỚP: 10D2XD2 Các sinh viên còn nợ môn nhưng đủ điều kiện nhận ĐATN phải làm đơn xin nhận đề tài mẫu đơn có ở Web Khoa Xây dựng-Thông báo-Biểu mẫu. Sinh viên Lớp: 10D2XD2 xem danh sách đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp, đăng ký...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC