SINH VIÊN - THÔNG BÁO CHUNG
DANH SÁCH SV ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐỀ TÀI TN LỚP: 10D2XD2 Các sinh viên còn nợ môn nhưng đủ điều kiện nhận ĐATN phải làm đơn xin nhận đề tài mẫu đơn có ở Web Khoa Xây dựng-Thông báo-Biểu mẫu. Sinh viên Lớp: 10D2XD2 xem danh sách đủ điều kiện nhận Đồ án tốt nghiệp, đăng ký...
MỜI DỰ HỘI THẢO NGÀY 02/11/2013 Khoa Xây dựng với hợp với Công ty FEB Steel tổ chức hội thảo chuyên đề" Nhà thép tiền chế và xu hướng phát triển mới trong ngành công nghiệp hiện nay". Khoa Xây dựng mời sinh viên năm cuối tham dự đầyđủ và đúng giờ....
DANH SÁCH HỌC BỔNG TÀI NĂNG VÀ HỌC BỔNG VƯỢT KHÓA Đã có tiền học bổng, sinh viên có tên trong danh sách liên hệ văn phòng Khoa nhận.
THÔNG BÁO KHẨN Sinh viên Cao đẳng _CQ đăng ký gấp 2 môn thay thế tốt nghiệp .
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC