DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - Đợt xét tốt nghiệp tháng 08/2015
SV được xét tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 bổ sung hồ sơ còn thiếu để in bằng tốt nghiệp chính thức. (DS đính kèm). Thời gian bổ sung hồ sơ từ ngày 12/10/15 đến ngày 19/10/15
14554762