DSSV bổ sung hồ sơ còn thiếu- Đợt xét TN tháng 09.2015
Ghi chú:  Sinh viên nộp hồ sơ bổ sung tại phòng Đào Tạo từ 01/12/2015 đến 07/12/2015 
     (ghi mã số sinh viên, tên lớp lên góc phải trên hồ sơ cần nộp)
     Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú liên hệ phòng Đào Tạo gấp để điều chỉnh dữ liệu
     Sinh viên ký xác nhận thông tin tốt nghiệp liên hệ phòng Đào Tạo vào buổi sáng và buổi chiều

    Sáng :  7h30 - 11h30
    Chiều: 13h30 - 16h30
    Tối:     17h00 - 19h30  (ô số 4)
Số điện thoại liên hệ: 08.3512.0782 (gặp Cô Hoàng)
14555468