TB về việc nộp chứng chỉ điều kiện lớp 14HXD1 - 13LDXD1
SV nộp tại văn phòng khoa từ ngày 11/01/16 đến ngày 30/01/16
Sau thời gian trên, SV nộp trực tiệp tại phòng đào tạo.
14556032