DS dự kiến tốt nghiệp tháng 01/2016
Mọi thắc sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết

Lớp Ngày - liên hệ gặp Cô Trang
Lơp Tối - liên hệ gặp Cô Đinh Hương

Số điện thoại: (08).3512.0782 - (08) 5445 7777 (số nội bộ 22)
14556127