DSSV dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2016 (Lớp ngày + Lớp tối)
* Những sinh viên có nộp đơn từ 10/04/16 đến 08/05/16, nhưng không có tên trong 2 danh sách
ĐẠT & KHÔNG ĐẠT, vui lòng phản hồi cho P. Đào tạo trước ngày 19/05/16. ĐT: 08 35120782
* Lớp  ngày: sinh viên liên hệ cô Trang
* Lớp tối: sinh viên liên hệ cô Đinh Hương
14557473