DS dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 04.06.2016 (Đợt xét TN tháng 11,12/2015 & tháng 01,03/2016)
Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ Cô Loan (Phòng đào tạo) để được giải quyết

Số điện thoại liện hệ: (08) 3512.0782
14557528