DSSV dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 06/08/16 (Đợt xét TN tháng 04,05/2016)
QUY TRÌNH NHẬN LỄ PHỤC
ĐỢT PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP NGÀY 06.08.2016
  • Trước khi dự lễ tốt nghiệp:
  1. Đóng lệ phí thuê lễ phục 200.000đ (Tại phòng tài chính)
  2. Nhận thư mời, phiếu nhận bằng (từ ngày 28/07/16 -> 02/08/16) tại VP Khoa Xây dựng
  3. Nhận lễ phục: Chiều thứ 4 (ngày 03/08/16) lúc 14g00 tại VP Khoa Xây dựng
  • Sau khi dự lễ tốt nghiệp:
  1. Ký trả lễ phục -> chuyển phiếu nhận bằng cho thư ký khoa để ký xác nhận -> liên hệ phòng đào tạo nhận bằng tốt nghiệp (Phòng A-02.30)
  2. SV nhận bảng điểm cuối khóa tại văn phòng khoa Xây dựng (đối với những sinh viên chưa nhận chứng nhận tạm thời và bảng điểm toàn khóa)
   
    Khoa Xây Dựng
14558404