Xác nhận thông tin SV trước khi tốt nghiệp 10d2xd1_-_11hxd1,2,3_-_09vxd1_-_10ldxd1,2,3

Sinh viên xem kỹ thông tin theo danh sách đính kèm, có sai xót gì lên văn phòng khoa để điều chỉnh (Vì thông tin này sẽ là kết quả cuối cùng để in bằng tốt nghiệp). Mọi sai xót sau này về bằng tốt nghiệp sẽ không được giải quyết.

Hạn chót cập nhật thông tin ngày 24.08.13

0