SINH VIÊN - THÔNG TIN TỐT NGHIỆP
TB về đợt làm lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 04.06.2016 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ..../TB-K.XD TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm ...
DS dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 04.06.2016 (Đợt xét TN tháng 11,12/2015 & tháng 01,03/2016) Sinh viên không có tên trong danh sách liên hệ Cô Loan (Phòng đào tạo) để được giải quyết Số điện thoại liện hệ: (08) 3512.0782
DSSV dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 05/2016 (Lớp ngày + Lớp tối) * Những sinh viên có nộp đơn từ 10/04/16 đến 08/05/16, nhưng không có tên trong 2 danh sách ĐẠT & KHÔNG ĐẠT, vui lòng phản hồi cho P. Đào tạo trước ngày 19/05/16. ĐT: 08 35120782 * Lớp...
DSSV xét tốt nghiệp chính thức đợt tháng 04/2016 (Ngày + Tối) Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng đào tạo để được giải quyết. Lớp ngày - liên hệ cô Trang Lớp tối - liên hệ cô Đinh Hương
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu - đợt xét TN tháng 03/2016 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Cô Hoàng - Phòng đào tạo để được giải đáp Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
DS bổ sung hồ sơ còn thiếu-Đợt xét tháng 01/2016 Mọi thắc mắc, sinh viên liên hệ Cô Hoàng -Phòng Đào tạo để được giải quyết. Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
DS dự kiến tốt nghiệp tháng 03/2016 (Lớp Ngày & Tối) Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết Sinh viên lớp ngày: liên hệ cô Trang Sinh viên lớp tối : liên hệ cô Đinh Hương Số điện thoại liên hệ: (08)3512.0782
Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 13D2XD21-14HXD2-11VXD1-13LDXD1-14VCXD2 Lịch hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp : Tối thứ 6 (04/03/16) lúc 17g30 tại phòng B-11.01 Sinh viên thực tập theo kế hoạch (file đính kèm) Thời gian thực tập tốt nghiệp: 5 tuần (14/03/16 - 17/04/16) Thời gian viết...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC