THÔNG BÁO MỚI
DS dự kiến tốt nghiệp + tình hình còn nợ môn lớp 09VXD1 SV phản hồi về phòng đào tạo gặp Cô Kim Hương (Điện thoại: 08.3512.0782) - Hạn chót thứ 4 ngày 25/9/2013
DS sinh viên còn thiếu hồ sơ - đợt xét TN tháng 08.2013 Mọi thắc mắc SV liên hệ cô Hoàng (P.Đào tạo) - điện thoại:08.3512.0782
DSSV tham dự lễ phát bằng tốt nghiệp ngày 10.08.2013 Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ cô Loan (P.đào tạo) - Điện thoại: (08)3512.0782 để được giải quyết
Xác nhận thông tin SV trước khi tốt nghiệp 10d2xd1_-_11hxd1,2,3_-_09vxd1_-_10ldxd1,2,3 Sinh viên xem kỹ thông tin theo danh sách đính kèm, có sai xót gì lên văn phòng khoa để điều chỉnh (Vì thông tin này sẽ là kết quả cuối cùng để in bằng tốt nghiệp). Mọi sai xót sau này về bằng tốt nghiệp sẽ không...
DS thiếu hồ sơ 09D2XD12 + 08DXD SV bổ túc hồ sơ còn thiếu cho Cô Vân - phòng đào tạo ( ĐT: 08.3512.0782)
UNIVERSITY PARTNERSHIPS