THÔNG BÁO MỚI
DS thiếu hồ sơ 09D2XD12 + 08DXD SV bổ túc hồ sơ còn thiếu cho Cô Vân - phòng đào tạo ( ĐT: 08.3512.0782)
Phân nhóm thực tập tốt nghiệp lớp 10D2XD2+11HXD4,5,6+12HXD1,2,3,4+10LDXD3,4,5 Thời gian thực tập tại công ty: 5 tuần (9/9/13 ->13/10/13) Làm báo cáo: 1 tuần (14/10/13 -> 20/10/13) Ngày nộp báo cáo: Thứ 2 (21/10/2013) Lớp 12HXD3 + 12HXD4: GVHD Thầy Võ Minh Thiện: 0903.924.005 Lớp...
DS chia nhóm thực tập tốt nghiệp - 09vxd2c STT 1-11  : GVPT Thầy Khổng Trọng Toàn   - 0903.622.017 STT 12-22: GVPT Thầy Nguyễn Văn Giang   - 0903.812.354 STT 23-32: GVPT Thầy Nguyễn Việt Tuấn    - 0903.827.587 Hàng tuần nhóm liên hệ Giảng viên phụ trách...
UNIVERSITY PARTNERSHIPS