Chứng nhận KN Xây dựng thương hiệu cá nhân tháng 07/2016
Sinh viên xem danh sách cấp chứng chỉ tại tập tin đính kèm.
Lưu ý: Sinh viên trực tiếp mang CMND hoặc GPLX bảng gốc đến văn phòng Viện Đào tạo nghề nghiệp để nhận chứng chỉ.
14558762