KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 07 + 08/2016 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 07 + 08//2016: - Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 28/07/16, Tối thứ 357. - Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 15/08/16, Tối thứ 246...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 06/2016 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 06//2016: - Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 24/06/16, Tối thứ 246. - Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 23/06/16, Tối thứ 357. - Kỹ năng Nói chuyện trước...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 05/2016 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 05//2016: - Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 25/05/16, Tối thứ 246. - Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 26/05/16, Tối thứ 357....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC