KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 04 & 05/2016 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 04 & 05//2016: - Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng ngày: 10/05/16, Tối thứ 357. - Kỹ năng Bàn phím: khai giảng ngày: 20/04/16, Tối thứ 246. -> dời đến ngày...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 03/2016 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 03/2016: - Kỹ năng Giao tiếp: khai giảng thứ tối 3,5,7  ngày 08/03 - Kỹ năng Bàn phím: khai giảng thứ tối 2,4,6 ngày 09/03. - Kỹ năng Nói chuyện trước...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 01/2016 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 01/2016: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ tối 3,5,7  ngày 12/01. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ tối 2,4,6 ngày 11/01. - Kỹ năng bàn phím:...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 12/2015 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 12/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ tối 2,4,6 ngày 30/11. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ tối 3,5,7 ngày 08/12. - Kỹ năng nói chuyện trước đám...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 11/2015 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 11/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ tối 3,5,7 ngày 12/11. - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng tối 2,4,6 ngày 18/11. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 10/2015 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 10/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 05/10. - Kỹ năng làm việc nhóm: khai giảng tối thứ 3,5,7 ngày 06/10. - Kỹ năng đàm phán - thương...
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 4 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 28/09. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 29/09 Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15....
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 3 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 21/09. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 22/09 Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15....
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 2 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 14/09. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 15/09 Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15....
Dự kiến khai giảng các lớp kỹ năng tháng 09/2015_Đợt 1 Danh sách các lớp kỹ năng dự kiến khai giảng trong tháng 9/2015: - Kỹ năng giao tiếp: khai giảng thứ 2,4,6 ngày 07/09. - Kỹ năng bàn phím: khai giảng thứ 3,5,7 ngày 08/09 Ca tối (ca 5): bắt đầu từ 18h00 đến 20h15....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC