THÔNG BÁO V/V DỜI LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG GIAO TIẾPT357, KỸ NĂNG BÀN PHÍM T246- THÁNG KG THÁNG 05/19
1. LỚP KNBP T246 KHAI GIẢNG NGÀY 06/5/19 DỜI SANG NGÀY 03/06/2019
2. LỚP KNGT T357 KHAI GIẢNG NGÀY 07/05/2019 DỜI SANG NGÀY 04/06/2019
lý do: chưa đủ số lượng SV mở lớp
 
14575820