Biểu mẫu đăng ký Hội thao Sinh viên HUTECH
Để việc triển khai Hội thao Sinh viên HUTECH một cách thuận lợi và đầy đủ. Kính mời Qúy Thầy/ Cô, các bạn phụ trách hoạt động thể dục, thể thao các Khoa tải các biểu mẫu đăng ký sau:
14556297