VĂN BẢN - BIỂU MẪU
Biểu mẫu đăng ký Hội thao Sinh viên HUTECH Để việc triển khai Hội thao Sinh viên HUTECH một cách thuận lợi và đầy đủ. Kính mời Qúy Thầy/ Cô, các bạn phụ trách hoạt động thể dục, thể thao các Khoa tải các biểu mẫu đăng ký sau:
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Lưu ý: Khi có sự thay đổi về bất kỳ cán bộ nào trong lớp, Ban cán sự lớp cũ có trách nhiệm thực hiện biên bản bầu lại cán bộ lớp và photo thành 2 bản ( 1 bản gửi VP Khoa, 1 bản gửi P.CTSV)
Biểu mẫu mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám bệnh ban đầu Biểu mẫu mua bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám bệnh ban đầu
NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của CHÍNH PHỦ Số: 74/2013/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013                               NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ...
Biễu mẫu xác nhận sinh viên Nhằm hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ đời sống sinh viên, học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường. Nâng cao sự hài lòng của phụ huynh, sinh viên, học sinh về dịch vụ của Trường.
Biễu mẫu giới thiệu việc làm Nhằm hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ đời sống sinh viên, học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế. Nâng cao sự hài lòng của phụ huynh,...
Biểu mẫu đăng ký ngoại trú Biểu mẫu đăng ký ngoại trú
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC