12/TB-CTSV về thời gian nhận vật phẩm, đổi áo đồng phục đối với sinh viên khóa 2019 tại P.CTSV
14577750