20/TB-CTSV về việc tiếp nhận hồ sơ chương trình "Cho sinh viên mượn máy tính xách tay"
Đường dẫn đăng ký trực tuyến tại đây: https://sites.google.com/dariu.com/freelaptop/%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD?authuser=0
14590293