THÔNG BÁO TIẾN SĨ

Hướng dẫn hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2

Căn cứ Thông báo số 75/TB-V.ĐTSĐH ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về việc hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản...

Thông báo hoàn chỉnh và nộp báo cáo chuyên đề 1 - NCS QTKD khóa 2015 - Đợt 1 và 2

Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh (NCS) chuyên ngành...

Thông báo điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015

Căn cứ Thông báo số 46/TB-V.ĐTSĐH ngày 12 tháng 10 năm 2016 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học (ĐTSĐH) về Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Luận án tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh...

HUTECH tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 2 năm 2016

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ - Đợt 2 năm 2016 như sau: I/ Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh...

Thông báo họp lớp giữa Lãnh đạo V.ĐTSĐH và các NCS QTKD Khóa 2015 - đợt 2 và Khóa 2016 - đợt 1

Nhằm hình thành mối liên hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Viện Đào tạo sau đại học (ĐTSĐH) và các Anh Chị Nghiên cứu sinh (NCS), Viện ĐTSĐH trân trọng kính mời các Anh Chị NCS Khóa 2015 - Đợt 2 và Khóa 2016 - Đợt 1, tham dự...

Thông báo thay đổi kế hoạch học tập - NCS QTKD Khóa 2015 - đợt 2 và Khóa 2016 - đợt 1

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo...

Thông báo Kế hoạch bảo vệ chuyên đề 1 - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh - Khóa 2015

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo...

Thông báo Về việc hỗ trợ học vụ cho Học viên cao học và Nghiên cứu sinh

Nhằm hỗ trợ học vụ, theo dõi tiến độ học tập, cũng như các vấn đề phục vụ lợi ích cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, Nhà Trường xây dựng Portal học viên và  nghiên cứu sinh:...

HUTECH tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2016

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ Đợt 1 - năm 2016 như sau: Chuyên ngành đào tạo: - Kỹ thuật điện (mã ngành: 62520202) - Quản trị kinh doanh (mã...

TB gia hạn thời gian đóng học phí lớp Nghiên cứu sinh khóa 2015 đợt 1

Nhà trường thông báo đến các Anh/Chị Nghiên cứu sinh khóa 2015 - đợt 1 ngành Quản trị kinh doanh (QTKD), Kỹ thuật điện (KTĐ) về thời gian gia hạn và mức học phí như sau: I. Học phí 1.1. Ngành KTĐ lớp Nghiên cứu...

Banner Tư vấn trực tuyến