Biểu mẫu đăng ký Tập thể sinh viên tiên tiến
Ban cán sự lớp tải biểu mẫu và triển khai cho các lớp đăng ký tham gia.
Mọi thông tin, thắc mắc: Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Đào tạo Quốc tế (B-01.01) gặp Chị Phi Yến - SĐT: (028) 5445 1111
14591607