SINH VIÊN - BIỂU MẪU CHUẨN QUỐC TẾ
BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC TẾ DOANH NGHIỆP 1 Biểu mẫu báo cáo thực tế Doanh nghiệp 1 
Phiếu đăng ký học phần bổ sung Phiếu đăng ký học phần bổ sung dành cho sinh viên HUTECH
Mẫu đơn xin nhận điểm I Mẫu đơn xin nhận điểm I (Vắng thi có phép)
Đơn đề nghị xét tốt nghiệp HUTECH Đơn đề nghị xét tốt nghiệp HUTECH
Biểu mẫu đăng ký Tập thể sinh viên tiên tiến Ban cán sự lớp tải biểu mẫu và triển khai cho các lớp đăng ký tham gia. Mọi thông tin, thắc mắc: Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Đào tạo Quốc tế (B-01.01) gặp Chị Phi Yến - SĐT: (028) 5445 1111
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Các lớp họp và điền đầy đủ thông tin trong biên bản sau đó photo nộp cho viện Đào tạo Quốc tế (Gặp Thầy Tiến Đức hoặc Cô Phi Yến)
Đơn xin xác nhận điểm rèn luyện Sinh viên điền đơn sau đó nộp xuống Phòng Công tác sinh viên.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC