SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thời khóa biểu Lớp MBAOUM911 - Đại Học Mở Malaysia Kính gửi anh, chị học viên Thời khóa biểu chương trình chính khóa MBA - Đại học Mở Malaysia - Khóa 1. Lưu ý: Thời khóa biểu có thể thay đổi, các anh chị vui lòng cập nhật thường xuyên để có lịch chính xác. Trân trọng!
Thời khóa biểu Lớp MBAOUM911 - Đại Học Mở Malaysia Kính gửi anh, chị học viên Thời khóa biểu chương trình MBA - Đại học Mở Malaysia - Khóa I. Lưu ý: Thời khóa biểu có thể thay đổi. Học viên thường xuyên truy cập vào đây để cập nhật TKB mới nhất. Trân trọng!...
Thời khóa biểu môn English 3 - lớp BBA01QT01-02 click vào tệp đính kèm để xem.
TKB MBAOUM1011_Class_1 Kính gửi học viên MBA Đại học Mở Malaysia thời khóa biểu khóa tháng 10/2011 - Lớp 1. Lưu ý: Thời khóa biểu có kèm theo danh sách học viên.
TKB MBAOUM1011_Class_2 (cập nhật 15/11/11) Kính gửi học viên MBA Đại học Mở Malaysia thời khóa biểu khóa tháng 10/2011 - Lớp 2. Lưu ý: Thời khóa biểu có kèm theo danh sách học viên.
TKB MBAOUM1011_Class_3 (cập nhật 22/10/11) Kính gửi học viên MBA Đại học Mở Malaysia thời khóa biểu khóa tháng 10/2011 - Lớp 3. Lưu ý: Thời khóa biểu có kèm theo danh sách học viên.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC