SINH VIÊN - THỜI KHOÁ BIỂU
Thời khoá biểu môn English 1- lớp BBA01QT07 click vào tệp đính kèm để xem.
Thời khoá biểu môn English 3- lớp BBA01QT03-06 click vào tệp đính kèm để xem.
Thời khoá biểu môn English 4- lớp BBA01QT01-02 click vào tệp đính kèm để xem.
Thời khóa biểu english 4 - lớp BBA01QT03-06 click vào tệp đính kèm để xem.
Thời khóa biểu english 2 - lớp BBA01QT07 click vào tệp đính kèm để xem.
TKB MBAOUM1111_Class_1A (cập nhật 29/11/2011) kính gửi học viên thời khóa biểu chương trình MBA Malaysia - MBAOUM1111 - Class 1A - khóa 3 - tháng 11/2011 Lưu ý: Thời khóa biểu có kèm theo danh sách học viên. Những học viên chưa có mã số sẽ được cập nhật sau.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC