THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỌC VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023

Căn cứ theo kế hoạch đào tạo của Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Nhà trường thông báo về thời gian và phương thức thực hiện các thủ tục học vụ Học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 cho sinh viên như sau:

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỌC VỤ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022 - 2023 6
 

 
14607277