THỜI KHOÁ BIỂU KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Thời khóa biểu Học kỳ II - Lớp 16SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ III - Lớp 16SMT11 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Lớp 16SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 16SMT11 Lịch học bắt đầu từ ngày 18/11/2016. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu Học kỳ I - Năm học 2016-2017 - Lớp 15SMT21 Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 16SMT11_ Kỹ thuật môi trường Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Khu A, Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+...
Thời khóa biểu Học kỳ II - Năm học 2015-2016 - Lớp 15SMT21 - Cập nhật ngày 28-04-2016 Môn Triết học sẽ do Thầy Nguyễn Sinh Kế giảng dạy. Các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
Thời khóa biểu học kỳ I lớp 15SMT21_ Kỹ thuật môi trường Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ II lớp 15SMT11 Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
Thời khóa biểu học kỳ I - lớp 15SMT11_KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Anh/Chị học viên xem thời khóa biểu theo file đính kèm.1. Ký hiệu phòng học và Địa điểm học:+ Phòng học ký hiệu A : Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)+ Phòng học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC